Napsali o nás

Ověřený zákazník
3.003.003.003.003.00
Naprostá spokojenost,zboží bylo doručeno opravdu velmi rychle. Velmi vysoká kvalita,mohu jen doporučit

2024-06-13

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
skvělé vyřízení objednávky vše perfektně zabaleno překvapil mne milý a předem neavizovaný dárek k objednávce perfektní provedení, vše příjemné, precizně provedené

2024-06-12

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
dodání rychlejší než očekávané - do dvou dnů od objednání

2024-06-5

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
objednávka byla vyřízena obratem

2024-05-30

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
velmi kvalitní zboží za slušné ceny okamžité odeslání

2024-04-19

Ověřený zákazník
4.504.504.504.504.50
rychlé doručení

2024-04-2

Právní ustanovení

1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim:
Termop Company, o.z. Školská 689/20 Praha 1 - nové město 110 00 Praha 1
IČO:10938095, IČ DPH :CZ685686988
Bankové spojenie: CZ2520100000002902011883

e-mail: info@termop.sk,  info@termop.cz
www.termop.sk, www.termop.cz
Telefón: +421 904462262

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.termop.cz je Termop Company, o.z. se sídlem Školská 689/20 Praha 1 - nové město 110 00 Praha 1, IČO:10938095, IČ DPH :CZ685686988 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce číslo 79754 (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.


1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
– identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa alebo telefónne číslo),
– špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
– cena a spôsob platby za tovar,
– miesto dodania tovaru.
Objednávku môže kupujúci realizovať aj mailom, alebo telefonicky.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Prevzatie objednávky bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, alebo telefonicky na ním uvedené kontaktné telefónne číslo, ktoré uvedie v objednávke.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho . Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho odporúčame doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy,cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

3. Storno poplatky

3.1 Vykonania storna objednávky pokiaľ je v stave “Evidovaná” nepodlieha žiadnym poplatkom. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

3.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4. Odstúpenie objednávky zo strany predávajúceho

4.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet alebo adresu v lehote piatich kalendárnych dní.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

5.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Packeta Slovakia s. r. o., alebo kuriérom.

5.2 Po dohode je možné tovar zaslať do celej EU a celého sveta.

5.3 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Poštovné a balné v Slovenskej republike sa účtuje podľa ceny tovaru.


5.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty.

5.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne od 1 až 7 pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).Tovar po expedícii z nášho skladu doručený kupujúcemu do 3 pracovných dní.

5.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

5.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

5.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody-zmluvnú pokutu. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

5.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

6. Platobné podmienky

6.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke. K cene tovaru je potrebné prirátať cenu poštovného a balného.

6.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
– platbou v hotovosti – dobierka

6.3 Predaj tovaru v kúpnej cene nad 1.500.-€ je realizovaný výhradne na objednávku. V uvedených prípadoch spoločnosť požaduje platbu vopred v minimálnej výške 60 % z predajnej ceny tovaru, ak nebolo pred realizáciou objednávky výslovne dohodnuté inak.

7. Ďalšie zmluvné podmienky

7.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

7.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

7.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

8. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

8.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

8.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie a vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

8.3 Kupujúci poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov pre fyzickú osobu – nepodnikateľa a 12 mesiacov v prípade predaja právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP REKLAMÁCIE:
a) Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky alebo nám zašlite vyplnený reklamačný protokol spolu s tovarom na našu adresu.
b) Poslať produkt späť na adresu firmy: Termop s.r.o. Pod Papierňou 17 , Bardejov 085 01
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

8.4 Odstrániteľné poškodenie:
a) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
b) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
d) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet
poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

8.5 Neodstrániteľné poškodenie:
a) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
b) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.6 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

8.7 Predavajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej norme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predavajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

8.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

8.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

8.10 V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27″ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke 8.35. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27″ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

9. Osobné údaje

9.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

9.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa …… (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)

9.4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

9.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

9.6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

9.7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov,pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

10.Fotografie na stránke

10.1. Všetky fotografie na stránke sú chránené autorským právom a ich kopírovanie je bez súhlasu vlastníka zakázané !!!

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

11.2 Predávajúci nezodpovedá za výber tovaru kupujúcim.

11.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.03.2015.


Ověřené našimi zákazníky

Až 100% našich zákazníků nám dalo refrenciu. Tyto recenze sbírá společnost Heuréka. Děkujeme.

-> Přejít na hodnocení na Heureka.cz

No products

To be determined Shipping
0 Kč Total

Check out